})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego wspiera mieszkańców Małopolski Zachodniej w adaptacji do zmian gospodarczych, oferując szkolenia, dotacje i wsparcie zawodowe. Piszemy wnioski dla tego projektu.


Wprowadzenie

Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” to inicjatywa realizowana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (MARR), mająca na celu łagodzenie skutków transformacji gospodarczej w regionie Małopolski Zachodniej.

Celem artykułu jest przybliżenie misji oraz zakresu działania projektu, który odpowiada na wyzwania związane z przekształceniami w gospodarce, dostosowując lokalny rynek pracy do zmieniających się warunków klimatycznych i energetycznych.

Projekt skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, w tym pracowników zagrożonych zwolnieniem, osób nieaktywnych zawodowo oraz tych, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą. Wsparcie obejmuje różnorodne formy pomocy, od szkoleń i doradztwa po finansowanie nowych przedsięwzięć.

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym pisaniem wniosków dotacyjnych w tym dla projektu „Nowa praca w lepszym klimacie” organizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.


Cel projektu

Głównym celem projektu „Nowa praca w lepszym klimacie” jest łagodzenie skutków transformacji gospodarczej w regionie Małopolski Zachodniej. Transformacja ta jest zgodna z celami Unii Europejskiej na lata 2030 i 2050, które zakładają zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

Projekt realizowany na obszarze Małopolski Zachodniej ma na celu wsparcie mieszkańców w dostosowaniu się do tych zmian, zapewniając im nowe możliwości zawodowe i rozwijając lokalny rynek pracy. Dzięki kompleksowemu podejściu, MARR stara się zminimalizować negatywne skutki przemian gospodarczych, jednocześnie promując zrównoważony rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorach przyszłościowych.


Grupy docelowe

Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” jest skierowany do różnych grup docelowych, które mogą odnieść korzyści z oferowanego wsparcia.

Pracownicy zagrożeni zwolnieniem: Osoby, które mogą stracić pracę w wyniku transformacji gospodarczej, mają możliwość skorzystania z szkoleń i doradztwa, które pomogą im w przekwalifikowaniu się i znalezieniu nowego zatrudnienia.

Osoby nieaktywne zawodowo: Projekt oferuje wsparcie także dla tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy. Dzięki różnorodnym formom pomocy, mogą oni zwiększyć swoje kwalifikacje i wrócić do aktywności zawodowej.

Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej: Dla tych, którzy chcą założyć własny biznes, projekt oferuje wsparcie finansowe oraz doradztwo, pomagając w rozpoczęciu działalności gospodarczej i rozwijaniu nowych przedsiębiorstw.

Pracodawcy z branż podlegających transformacji: Projekt wspiera również pracodawców, którzy muszą dostosować swoje firmy do nowych warunków rynkowych. Oferuje pomoc w zakresie rekrutacji, szkolenia pracowników oraz dotacje na doposażenie stanowisk pracy.


Oferta projektu

Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” oferuje szeroki zakres wsparcia, które ma na celu pomoc mieszkańcom Małopolski Zachodniej w adaptacji do zmian gospodarczych.

Szkolenia i staże: Uczestnicy projektu mogą korzystać z różnorodnych szkoleń zawodowych, które pomogą im w zdobyciu nowych kwalifikacji. Staże z kolei pozwalają na zdobycie praktycznego doświadczenia w nowych zawodach.

Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej: Projekt oferuje dotacje i pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, co ma na celu wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Pośrednictwo pracy i doradztwo indywidualne: Uczestnicy mogą korzystać z usług pośrednictwa pracy, które pomagają w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Doradztwo indywidualne z kolei oferuje pomoc w rozwoju kariery zawodowej.

Dotacje na doposażenie stanowisk pracy: Pracodawcy mogą ubiegać się o dotacje na doposażenie stanowisk pracy, co pozwala na lepsze dostosowanie miejsc pracy do nowych wymagań i zwiększenie efektywności pracy.

Monitorowanie rynku pracy: Projekt prowadzi badania i analizy rynku pracy, co pozwala na bieżące dostosowywanie oferty wsparcia do aktualnych potrzeb.

Zatrudnienie wspomagane i wsparcie motywacyjne: Projekt oferuje również wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz innych grup wymagających specjalnej pomocy w znalezieniu i utrzymaniu pracy. Wsparcie motywacyjne pomaga uczestnikom w osiąganiu celów zawodowych i osobistych.


Realizacja i partnerzy

Realizacja projektu „Nowa praca w lepszym klimacie” opiera się na współpracy z lokalnymi partnerami, którzy wspierają jego wdrażanie i oferują różnorodne formy wsparcia.

Partnerzy projektu: Głównymi partnerami są Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej. Organizacje te mają duże doświadczenie w realizacji projektów społecznych i gospodarczych.

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany jest na przestrzeni kilku lat, co pozwala na jego stopniowe wdrażanie i dostosowywanie oferty do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb uczestników.


Rezultaty

Oczekiwane rezultaty projektu „Nowa praca w lepszym klimacie” obejmują znaczącą poprawę sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców Małopolski Zachodniej.

Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej: Celem projektu jest wsparcie co najmniej 250 osób, które dzięki oferowanej pomocy zdobędą nowe kwalifikacje, znajdą zatrudnienie lub rozpoczną własną działalność gospodarczą.


Podsumowanie

Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” stanowi istotną inicjatywę wspierającą mieszkańców Małopolski Zachodniej w dostosowaniu się do zmian gospodarczych i klimatycznych. Uczestnictwo w projekcie przynosi liczne korzyści, takie jak zdobycie nowych kwalifikacji, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą skontaktować się z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jak przystąpić do programu.


Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Kto może skorzystać z projektu „Nowa praca w lepszym klimacie”?

Projekt jest skierowany do pracowników zagrożonych zwolnieniem, osób nieaktywnych zawodowo, osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej oraz pracodawców z branż podlegających transformacji.

Jakie wsparcie oferuje projekt dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą?

Projekt oferuje wsparcie finansowe w postaci dotacji i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doradztwo indywidualne, które pomaga w przygotowaniu biznesplanu i rozwijaniu nowego przedsiębiorstwa.

Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z projektu?

Tak, projekt oferuje zatrudnienie wspomagane oraz wsparcie motywacyjne, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami w znalezieniu i utrzymaniu pracy.

Jakie są główne cele projektu „Nowa praca w lepszym klimacie”?

Głównym celem projektu jest łagodzenie skutków transformacji gospodarczej w regionie Małopolski Zachodniej poprzez wspieranie mieszkańców w adaptacji do zmian klimatycznych i energetycznych oraz rozwijanie lokalnego rynku pracy.

Kto są partnerzy projektu?

Głównymi partnerami projektu są Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, które wspierają realizację projektu poprzez różnorodne formy pomocy.

Jak można zgłosić się do projektu?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą skontaktować się z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jak przystąpić do programu. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji są dostępne na stronie internetowej MARR.