})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to oferta z Urzędu Pracy, którą warto wykorzystać w obliczu rosnących wymagań rynku pracy. To szansa na rozwój firmy i stworzenie lepszych warunków pracy dla nowych oraz istniejących pracowników. Wsparcie finansowe na wyposażenie lub uzupełnienie wyposażenia stanowiska pracy jest formą pomocy przyznawanej przez powiatowe Urzędy Pracy.

Dotyczy ono finansowania tworzenia nowych lub adaptacji istniejących miejsc pracy dla osób bezrobotnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nie są zatrudnieni lub nie prowadzą innej działalności zarobkowej.

Kto może się ubiegać o refundację kosztów wyposażenia

Wsparcie jest dostępne dla szerokiego spektrum podmiotów, w tym:

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Niepublicznych placówek edukacyjnych, takich jak przedszkola i szkoły.
 • Właścicieli gospodarstw rolnych.
 • Żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez różne podmioty.
 • Firm oferujących usługi rehabilitacyjne.
 • Spółdzielni socjalnych.

Kiedy otrzymasz refundację kosztów?

Jeżeli zobowiążesz się do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku:

 • skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

Jeśli wnioskujesz jako żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne powinieneś zatrudniać skierowaną osobę bezrobotną, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.  

Wymagany okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 24 miesiące.

Warunki otrzymania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia, aplikujący muszą spełnić szereg kryteriów, w tym:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum sześć miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Brak redukcji etatów i nierozwiązywanie umów o pracę z własnej inicjatywy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
 • Regularne wypłacanie wynagrodzeń i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne obowiązkowe daniny publiczne.
 • Brak zaległości w zobowiązaniach cywilnoprawnych.
 • Niekaralność za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku.
 • Złożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.
 • Zobowiązanie się do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego lub opiekuna osoby niepełnosprawnej na nowo wyposażonym stanowisku pracy na pełen etat lub w przypadku opiekuna na co najmniej pół etatu, na okres minimum 24 miesięcy.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – korzyści

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy niesie ze sobą szereg korzyści dla pracodawców:

 1. Finansowe wsparcie – Urząd pracy może zrefundować koszty wyposażenia w kwocie nieprzekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, co znacząco obniża barierę finansową związaną z inwestycją w rozwój firmy.
 2. Zwiększenie atrakcyjności miejsc pracy – Modernizacja stanowisk pracy może przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników i zwiększyć satysfakcję obecnych pracowników.
 3. Społeczna odpowiedzialność – Zatrudnienie osób bezrobotnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych wzmacnia wizerunek firmy jako pracodawcy odpowiedzialnego społecznie.
 4. Długoterminowe korzyści – Inwestycja w nowoczesne stanowiska pracy przekłada się na efektywność operacyjną i może przyczynić się do wzrostu produktywności.

Konkluzje – Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Jeżeli wziąłeś już dotacje na otwarcie działalności gospodarczej lub prowadzisz działalność gospodarczą refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy jest dla Ciebie. Stanowią one cenne wsparcie dla przedsiębiorstw, umożliwiając im nie tylko rozwój i modernizację, ale także przyczyniając się do społecznej integracji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Procedura ubiegania się o wsparcie finansowe wymaga od pracodawców szczegółowego przygotowania i spełnienia określonych wymogów, ale wynikające z niej korzyści są wielowymiarowe. Inwestycja w wyposażenie stanowiska pracy nie tylko zwiększa efektywność i konkurencyjność firmy, ale również buduje pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako miejsca przyjaznego dla pracowników i zaangażowanego w lokalną społeczność.

Nabór wniosków na dotacje Bolesławiec poradnik
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Zrealizowanie projektu z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy otwiera przed pracodawcami nowe możliwości wzrostu i innowacji, jednocześnie oferując szansę na pracę i rozwój zawodowy osobom, które najbardziej potrzebują wsparcia na rynku pracy. Dzięki temu programowi, przedsiębiorstwa mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu inkluzji społecznej, pomagając w zmniejszeniu bezrobocia i wspieraniu osób w trudnej sytuacji życiowej.

Dodatkowo, program ten zachęca do proaktywnego podejścia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, motywując pracodawców do inwestowania w rozwój kompetencji i umiejętności swoich pracowników. Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy może również inspirować do poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, które z kolei mogą przyczynić się do poprawy produktywności i jakości pracy.

W dłuższej perspektywie, takie działania wspierają budowanie silniejszej gospodarki i rynku pracy, który jest bardziej odporny na przyszłe wyzwania ekonomiczne i społeczne. Integracja osób bezrobotnych przez ich aktywizację zawodową nie tylko zmniejsza bezrobocie, ale również przyczynia się do redukcji wykluczenia społecznego, poprawiając ogólną jakość życia i spójność społeczną.

W ten sposób, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy staje się istotnym elementem strategii rozwoju każdej przedsiębiorczej inicjatywy, wpisując się w szeroko rozumianą odpowiedzialność społeczną biznesu.

Podsumowanie

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy jest dotacją, która przynosi korzyści zarówno dla gospodarki, jak i społeczeństwa. Poprzez takie działania, możliwe jest budowanie mostów między światem biznesu a osobami poszukującymi zatrudnienia, tworząc zdrowsze i bardziej zintegrowane społeczności.

Przeczytaj także o innych możliwościach dotacji z urzędu pracy na istniejącą działalność.

dotacje dla firmy i miejsca pracy. Na co mogę przeznaczyć dotacje?