})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Wśród wielu możliwości finansowania założenia działalności gospodarczej znajdziesz także instrumenty zwrotne. Należy do nich Rządowy Program Wsparcie w Starcie 2024. Od tego roku została wprowadzona bardzo istotna zmiana, która tę pożyczkę przekształca quasi dotację bezzwrotną.

Wsparcie w Starcie 2024.
Strona Polskiego Banku Rozwoju

Wstęp

Rozpoczęcie własnego biznesu może być wyzwaniem, szczególnie pod względem finansowym. Programy takie jak „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” oferują pomoc w postaci preferencyjnych pożyczek na samozatrudnienie. Ten artykuł opisuje główne cechy programu, jego korzyści oraz wymagania dla przyszłych przedsiębiorców.

Czym jest „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”?

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” to program mający na celu wspieranie osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Program oferuje preferencyjne pożyczki, które można przeznaczyć na:

 • Zakup sprzętu i towarów niezbędnych do rozpoczęcia działalności.
 • Koszty stałe związane z prowadzeniem działalności przez pierwsze 6 miesięcy, takie jak czynsz za lokal.

Kto może skorzystać z programu Wsparcie w Starcie?

O pożyczkę mogą ubiegać się osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Studenci ostatniego roku studiów wyższych: Mogą uzyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności zaraz po ukończeniu studiów.
 • Poszukujący pracy: Osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które chcą rozpocząć własny biznes, mogą skorzystać z pożyczki, aby sfinansować swój start.
 • Zarejestrowani bezrobotni: Długotrwale bezrobotni mają możliwość rozpoczęcia własnej działalności dzięki preferencyjnemu finansowaniu.
 • Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami: Mogą otrzymać wsparcie na rozpoczęcie działalności, która umożliwi im lepsze dostosowanie życia zawodowego do opieki nad bliskimi.
Pisanie wniosków do Urzędu Pracy | Dofinansowanie | PUP

Dodatkowo, osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o pożyczkę, o ile zakończyły ją co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Program Wsparcie w Starcie 2024 jest dostępny na terenie całego kraju dzięki krajowym operatorom, których listę można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Warunki pożyczki „Wsparcie w Starcie”

Pożyczki w ramach programu oferują szereg korzyści:

 • Niskie oprocentowanie – 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli.
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie oraz obsługę pożyczki.
 • Możliwość skorzystania z bezpłatnych usług szkoleniowych i doradczych.
 • Okres spłaty do 7 lat z opcją karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy.

Jakie warunki trzeba spełnić, by umorzyć pożyczkę na start?

O umorzenie pożyczki 160 000 na założenie działalności można zawnioskować po spełnieniu kilku warunków:

 • Prowadzenie firmy przez minimum 12 miesięcy po jej otworzeniu z pożyczki.
 • Brak zaległości ze spłatą rat pożyczki.

Dodatkowo, o umorzenie mogą się ubiegać osoby, które przed złożeniem wniosku były bezrobotne lub były opiekunami osób niepełnosprawnych. Nie mogą one jednak przerwać szkoleń, warsztatów, stażu ani realizacji Indywidualnego Planu Działania (IDP) z własnej winy, ani odmówić przyjęcia pracy lub innej formy pomocy aktywizacyjnej. Osoby pracujące poszukujące pracy niestety nie kwalifikują się na umorzenie części pożyczki na założenie działalności.

Jak uzyskać pożyczkę na otwarcie działalności?

Aby uzyskać pożyczkę w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”, należy podjąć kilka kluczowych kroków:

 1. Zgłoszenie do instytucji finansującej: Należy zgłosić się do jednej z instytucji finansujących działających w województwie, w którym planowana jest działalność gospodarcza. Instytucje te współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i są odpowiedzialne za przyjmowanie oraz ocenę wniosków pożyczkowych.
 2. Złożenie wniosku: Wnioskodawca musi wypełnić wniosek pożyczkowy, który powinien zawierać szczegółowe informacje o planowanej działalności, jej celach, oraz przewidywanych kosztach. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, które mogą obejmować:
  • Plan biznesowy: Szczegółowy opis przedsięwzięcia, w tym analiza rynku, strategia marketingowa oraz prognozy finansowe.
  • Dokumenty potwierdzające status wnioskodawcy: W przypadku studentów, poszukujących pracy czy zarejestrowanych bezrobotnych mogą to być odpowiednie zaświadczenia.
  • Dokumenty finansowe: W przypadku osób, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą, mogą być wymagane dokumenty finansowe dotyczące poprzedniej działalności.
 3. Ocena wniosku: Instytucja finansująca przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną wniosku. Analizowane są m.in. potencjał przedsięwzięcia, realność prognoz finansowych oraz zdolność kredytowa wnioskodawcy.
 4. Podpisanie umowy: Po pozytywnej ocenie wniosku, wnioskodawca podpisuje umowę pożyczkową z instytucją finansującą. Umowa określa warunki pożyczki, w tym wysokość oprocentowania, harmonogram spłat oraz wymagane zabezpieczenia.
 5. Wypłata środków: Środki z pożyczki są wypłacane na konto wnioskodawcy, który może je wykorzystać zgodnie z celami określonymi we wniosku. Należy pamiętać o obowiązku regularnego raportowania o postępach w realizacji przedsięwzięcia oraz wykorzystaniu środków.
 6. Monitorowanie i wsparcie: W ramach programu beneficjenci mogą korzystać z dodatkowego wsparcia w postaci szkoleń oraz doradztwa, które pomagają w efektywnym zarządzaniu nową działalnością gospodarczą.

Ile można otrzymać pożyczki „Wsparcie w Starcie”?

W ramach programu „Wsparcie w Starcie” maksymalna wartość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W lipcu 2024 roku aktualna maksymalna wartość pożyczki: 162.947,60 zł. Suma ta jest ograniczona do górnej granicy wynikającej z przepisów i zależna od przeciętnego wynagrodzenia na dzień podpisania umowy z pożyczkobiorcą.

Czy pożyczkę na samozatrudnienie można spłacić wcześniej?

Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki jest dozwolona, ale jeśli pożyczka zostanie spłacona przed upływem pierwszych 12 miesięcy, pożyczkobiorca musi zwrócić uzyskane korzyści finansowe, co obejmuje różnicę w oprocentowaniu między stawkami preferencyjnymi a rynkowymi.

Jaka jest karencja spłaty?

Program pożyczkowy przewiduje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres maksymalnie do 12 miesięcy. To umożliwia nowym przedsiębiorcom stabilizację finansową przed rozpoczęciem regularnych spłat.

Co można kupić z programu „Wsparcie w Starcie” 160 000 na założenie działalności?

Środki z pożyczki mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych, opłaty związane z wynajmem lokali, zakup materiałów i surowców niezbędnych do produkcji, a także na inne niezbędne wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

– Ze środków pożyczki można sfinansować koszty stałe przedsiębiorstwa, np. czynsz, opłaty za wynajem lokalu, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
– Ze środków pożyczki można finansować zakupy wraz z podatkiem od towarów i usług.
– Ze środków pożyczki można sfinansować zakup infrastruktury. Przez zakup infrastruktury należy rozumieć budowę nowej infrastruktury, jak również wykonanie wszelkich prac w ramach istniejącej infrastruktury, których wynik staje się częścią budynku, i które zostają trwale przyłączone do nieruchomości, w szczególności adaptację lub prace remontowe związane z dostosowaniem budynków lub pomieszczeń do nowej funkcji
.

Jak pozyskać pożyczkę 160 000 na otwarcie firmy?

Aby skutecznie pozyskać pożyczkę, warto skorzystać z usług profesjonalnych doradców finansowych. Doradcy mogą pomóc w przygotowaniu biznesplanu, wniosku o pożyczkę oraz w negocjacjach z instytucjami finansującymi. Profesjonalne doradztwo zwiększa szanse na uzyskanie finansowania i pomaga w zrozumieniu wszystkich aspektów umowy pożyczkowej.

Nie wiesz jak zdobyć Wsparcie w Starcie? Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy Cię przez cały proces.

Podsumowanie

Program „Wsparcie w Starcie 2024” oferuje wyjątkową możliwość dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności. Środki otrzymywane są znacznie szybciej niż z urzędu pracy, a przede wszystkim kwota jest znacznie większa. Z korzyściami takimi jak preferencyjne warunki pożyczki, możliwość częściowego umorzenia długu, oraz elastyczne zabezpieczenia, jest to jeden z najatrakcyjniejszych instrumentów finansowych dostępnych obecnie na rynku. Jeżeli myślisz o założeniu firmy, teraz jest najlepszy czas, by skorzystać z tej szansy.

Potrzebujesz pomocy przy składaniu wniosku na Rządowy Program „Wsparcie w Starcie 2024”? Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci przygotować skuteczny wniosek dotacyjny.

pożyczka na otwarcie firmy