})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Jak zorganizować staż z Urzędu Pracy

W obliczu rosnącej konkurencji na rynku pracy, staż z urzędu pracy staje się atrakcyjną opcją zarówno dla pracodawców, jak i osób bezrobotnych. Przedsiębiorcy, poszukujący sposobów na rozwój swojej firmy oraz wzmocnienie zespołu, mogą skorzystać z tej formy wsparcia, oferując stażystom cenną możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Dla kogo jest staż z urzędu pracy?

Każdy pracodawca prowadzący działalność gospodarczą może złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) o organizację stażu. Kandydatem na stażystę może być osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy, a pracodawca ma możliwość wskazania konkretnej osoby do programu stażowego.

Staż zapewnia osobom bezrobotnym możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez wykonywanie konkretnych zadań na miejscu pracy, bez formalnego nawiązywania stosunku zatrudnienia z pracodawcą.

Osoby bez zatrudnienia mogą zostać zakwalifikowane do odbycia stażu nie tylko u pracodawców, ale również w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, u dorosłych osób fizycznych zamieszkujących na terenie Polski, które indywidualnie i na własną odpowiedzialność prowadzą działalność w obszarze produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Dotyczy to także działalności specjalistycznych, takich jak ogrodnictwo, sadownictwo, pszczelarstwo czy rybactwo, w gospodarstwach rolnych o powierzchni ponad 2 ha użytków rolnych lub prowadzących specjalny dział produkcji rolnej, a także u przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, oraz organizacji pozarządowych.

Jak długo trwa staż?

Program stażowy może trwać do 6 miesięcy, jednak dla osób poniżej 30. roku życia istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do 12 miesięcy. Taki układ pozwala na dokładniejsze zapoznanie stażysty z zadaniami zawodowymi i lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Jakie są stawki stażu z urzędu pracy?

staż z urzędu pracy
staż z urzędu pracy

Staż realizowany przez urząd pracy nie jest formą wolontariatu. Skarbowo jest on w pełni wspierany przez państwo, korzystając z funduszy europejskich bądź krajowego Funduszu Pracy.

Długość trwania takiego stażu może wynosić od 3 do 12 miesięcy. Stażysta otrzymuje miesięczne stypendium, które wynosi 120% standardowego zasiłku dla bezrobotnych, co jest zapisane w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. dotyczącej promocji zatrudnienia oraz rynku pracy. W przypadku stażu finansowanego z funduszy unijnych, niektóre składki są pomijane, co skutkuje wyższym wynagrodzeniem netto.

Biorąc pod uwagę obecne stawki, podstawowy zasiłek dla bezrobotnych to 1491,90 zł brutto, co oznacza, że 120% tej kwoty równa się 1790,28 zł brutto. (UWAGA – Sprawdź aktualne stawki).

Te kwoty mogą wydawać się niskie, zwłaszcza w porównaniu z minimalnym wynagrodzeniem od stycznia do lipca 2024 roku, które wynosi 4242 zł brutto (3221,98 zł netto), oraz średnią płacą w gospodarce krajowej, przekraczającą 5000 zł brutto w poprzednim roku. Mimo to, staż oferowany przez PUP stanowi wartościową alternatywę dla osób bez zatrudnienia.

Co więcej, staż z urzędu pracy jest zaliczany do:

 • stażu emerytalnego,
 • okresu urlopowego,
 • ogólnego stażu pracy.

Nie ma więc powodu do obaw, że korzystając z możliwości oferowanych przez PUP, stracisz prawa związane z tradycyjnym zatrudnieniem. To dobra wiadomość!

Bon stażowy kontra staż z urzędu pracy

W pewnych sytuacjach, stażysta może kwalifikować się do tzw. bonu stażowego. Aby go otrzymać, należy mieć mniej niż 30 lat i wskazać urzędowi pracy pracodawcę gotowego:

 • przyjąć Cię na staż na 6 miesięcy,
 • zatrudnić na min. pół roku po zakończeniu stażu.

Bon stażowy zapewnia pracodawcy jednorazową premię w wysokości 1500 zł. Stażysta, z kolei, może otrzymać refundację kosztów badań lekarskich i psychologicznych, a także kosztów dojazdów, jeśli miejsce pracy znajduje się poza miejscem zamieszkania. Ostatnie świadczenie wypłacane jest jako ryczałt, maksymalnie do 100 zł miesięcznie przez sześć miesięcy.

Warto pamiętać: zarówno wysokość ryczałtu, jak i premii dla pracodawcy są corocznie waloryzowane.

Cel stażu z urzędu pracy

Głównym celem stażu jest umożliwienie osobie bezrobotnej zdobycia praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej. Staż odbywa się bez nawiązywania stosunku pracy, a jego warunki są określone w umowie zawartej między przedsiębiorcą a starostą.

Stażysta z urzędu pracy. Korzyści dla przedsiębiorcy

Organizując staż, pracodawca zyskuje kompetentnego pracownika bez konieczności nawiązywania z nim stosunku pracy. Nadzór nad stażystą sprawuje starosta, a stażysta otrzymuje stypendium finansowane przez PUP. Jest to doskonała okazja do przetestowania potencjalnych przyszłych pracowników oraz wzmacniania wizerunku firmy jako pracodawcy wspierającego rozwój zawodowy i społeczną integrację.

Jak zorganizować staż?

Aby zorganizować staż, organizator musi złożyć stosowny wniosek do powiatowego urzędu pracy, który jest właściwy dla lokalizacji wykonywanej działalności gospodarczej lub siedziby przedsiębiorstwa. Jeżeli w wniosku znajduje się konkretne imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą organizator chciałby przyjąć na staż, należy skierować wniosek do urzędu pracy, w którym ta osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna.

Jak zorganizować staż dla bezrobotnych – krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o staż dla bezrobotnych
  • Organizator stażu musi przygotować i złożyć wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. Dokument ten kierowany jest do powiatowego urzędu pracy odpowiedzialnego za obszar, na którym organizator prowadzi swoją działalność lub gdzie znajduje się siedziba jego firmy.
 2. Weryfikacja dokumentacji
  • Dyrektor powiatowego urzędu pracy, działając w imieniu starosty, przeprowadza szczegółową weryfikację wszystkich dokumentów dostarczonych wraz z wnioskiem. Proces ten ma na celu sprawdzenie, czy złożona dokumentacja jest kompletna i czy spełnia wszystkie wymogi formalne.
 3. Podpisanie umowy o organizację stażu
  • W przypadku, gdy wniosek zostanie zaakceptowany po pozytywnej weryfikacji, organizator stażu zawiera umowę o organizacji stażu. Umowa ta podpisywana jest z starostą lub, w jego imieniu, z dyrektorem powiatowego urzędu pracy. Podpisanie umowy formalizuje proces organizacji stażu i otwiera drogę do jego rozpoczęcia.

Obowiązki organizatora stażu

 • Przygotowanie programu stażu: Organizator ma za zadanie zapoznać uczestnika stażu z programem, który został dla niego przygotowany, wskazując zakres obowiązków oraz uprawnienia.
 • Warunki pracy: Należy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodne z normami obowiązującymi pracowników, włącznie z profilaktyczną ochroną zdrowia.
 • Szkolenia BHP: Stażysta podlega szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz musi zostać zapoznany z regulaminem pracy obowiązującym u organizatora.
 • Wyposażenie: Organizator dostarcza stażystom odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej i niezbędne środki higieny, a także zapewnia bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.
 • Komunikacja z urzędem: W przypadku nieobecności stażysty lub innych ważnych zdarzeń wpływających na realizację programu stażu, organizator ma obowiązek poinformować o tym starostę w ustalonym terminie.
 • Ocena stażu: Po zakończeniu stażu organizator wydaje opinię o jego przebiegu oraz dostarcza listę obecności stażysty.

Prawa i obowiązki uczestnika stażu

 • Dyscyplina pracy: Stażysta zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego rozkładu czasu pracy oraz sumiennego wykonywania powierzonych zadań zgodnie z programem stażu.
 • Stosowanie do poleceń: Należy wykonywać polecenia organizatora stażu i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującym prawem.
 • Przestrzeganie przepisów: Uczestnik stażu musi przestrzegać wewnętrznych przepisów organizatora, w tym regulaminu pracy, zasad BHP oraz tajemnicy służbowej.
 • Sporządzanie sprawozdań: Po zakończeniu stażu stażysta sporządza sprawozdanie, które zawiera informacje o wykonywanych zadaniach oraz nabytych umiejętnościach i kwalifikacjach zawodowych.

Organizacja stażu dla bezrobotnych to proces, który wymaga zaangażowania zarówno ze strony organizatora, jak i uczestnika. Oba strony muszą współpracować, aby staż był efektywny i przyniósł zamierzone korzyści, w tym rozwój zawodowy stażysty oraz wsparcie dla organizatora w realizacji celów firmy.

„Zatrudnij” bezrobotnego

Decyzję o wyborze przyszłego stażysty możesz podjąć już w momencie składania wniosku o organizację stażu, gdzie masz możliwość wskazania danych konkretnej osoby bezrobotnej. Alternatywnie, możesz dokonać wyboru po zatwierdzeniu wniosku. Jeżeli nie masz jeszcze wybranego kandydata, urząd pracy zaproponuje do rozmów kwalifikacyjnych osoby, które najlepiej odpowiadają Twoim wymaganiom.

Ważne procedury przed rozpoczęciem stażu

Zanim stażysta przystąpi do wykonywania swoich zadań, musi zostać poddany badaniom lekarskim, podobnie jak to ma miejsce w przypadku nowo zatrudnionych pracowników. Regulacje dotyczące pokrywania kosztów badań lekarskich mogą różnić się w zależności od wewnętrznych zasad obowiązujących w danym urzędzie pracy. W niektórych przypadkach obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, podczas gdy w innych – na urzędzie pracy.

Podsumowanie

Proces rekrutacji stażysty oferuje elastyczność i umożliwia dopasowanie kandydata do specyficznych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Wybierając stażystę, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego kwalifikacje, ale także na gotowość do nauki i rozwoju. Pamiętaj, że staż to nie tylko szansa dla osoby bezrobotnej na zdobycie cennego doświadczenia, ale także dla Ciebie, jako pracodawcy, na ocenę potencjalnego przyszłego pracownika w praktyce.

Przeczytaj także o innych możliwościach dotacji z urzędu pracy na istniejącą działalność.

Prace interwencyjne z urzędu pracy
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Skip to content