})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Polityka prywatności | pliki cookies

I. WSTĘP

 1. Niniejsza „Informacja o ochronie prywatności oraz o plikach cookies HASHTAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 6351869815 (dalej: „Informacja”) określa szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego prowadzonego w domenie „www.dofinansowaniepup.pl” (dalej: „Serwis”).
 2. Realizacja usług może wiązać się z przetwarzaniem innych danych osobowych, aniżeli dane osób, które korzystają z Serwisu. W takim przypadku, zawierana jest odrębna umowa dotycząca powierzenia przetwarzania danych osobowych.

I. ADMINISTRATOR

 1. Administratorem danych osobowych jest HASHTAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 6351869815.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: wniosek@dofiansowaniepup.pl

II. USŁUGI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 1. Zakup usługi napisania wniosku o dofinansowanie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe są niezbędne do wykonania zawartej umowy (a jeżeli ma to zastosowanie – do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy), w tym do:
  – wykonywania na rzecz usług oraz
  – kontaktowania się, w tym w celach związanych z realizacją umowy.
 3. Do wykonania i zawarcia umowy, a tym samym świadczenia usług, wymagane jest podanie następujących danych osobowych w tym także danych wrażliwych, które mają na celu napisanie wniosku w sposób rzetelny.
 4. Podanie danych oznaczonych przy składaniu zamówienia jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia zamówienia i realizacji umowy. Nie podanie danych, jest jednoznaczne z uniemożliwieniem korzystania z usług HASHTAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.
 5. W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie (np. e-mailowo na adres: wniosek@dofiansowaniepup.pl). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych związanych z usługami.

III. FORMULARZE KONTAKTOWE

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego lub bezpośrednio przez adres mailowy wniosek@dofiansowaniepup.pl. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możecie Państwo podać również inne dane w celu ułatwienia kontaktu. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkować będzie niestety brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie (oraz prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji); podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda.
 3. Informujemy, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem (wniosek@dofiansowaniepup.pl). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IV. SOCIAL MEDIA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Google+, Twitter).
 2. Dane te przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzeniem poszczególnych profili, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu świadczonych przez Administratora usług oraz produktów, a także w celu umożliwienia komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnych produktów oraz usług, a także budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami (w tym potencjalnymi) oraz współpracownikami.

V. INNE PRZYPADKI

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w następujących przypadkach:
  • Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu HASHTAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, którym jest:
   – przechowywanie danych w celu zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
   – ochrona praw Administratora – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
  • Na podstawie Państwa zgody – w celach marketingowych (w tym marketingu bezpośredniego).
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy (wniosek@dofiansowaniepup.pl). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane zebrane za pomocą formularza kontaktowego będziemy przetwarzać do czasu obsługi zapytania.
 2. Informacje zebrane z plików cookies, które mogą kwalifikować się jako dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 4 lat.
 3. W przypadku usług pisania wniosków o dofinansowanie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z nami umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (lub obrony przed takowymi) – do czasu upływu terminów przedawnienia takich roszczeń.
 4. W przypadku uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. W przypadku zgody (przypadki inne niż formularz kontaktowy) – do czasu jej wycofania (nie dłużej jednak, niż 4 lat).
 6. Niezależnie od powyższego, w celu rozliczalności tj. wykazania przestrzegania przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub nośników je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. Okres przetwarzania danych może być również przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (lub obrony przed takowymi).
 8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w taki sposób, aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać względem Państwa jakiekolwiek decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływające.

VII. PLIKI COOKIES

 1. Serwis zapisuje na Państwa komputerze tzw. pliki cookie.
 2. Dzięki plikom cookie, Administrator wie jak użytkownicy poruszają się na stronie. Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie są również do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tej strony na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest. Serwis wykorzystuje zatem pliki cookies w celach marketingowych oraz statystycznych (w tym analitycznych).
 3. Pliki cookies mogą jednak zawierać informacje, które kwalifikują się jako dane osobowe.
 4. Dane zbierane i używane w tym celu to: informacja o adresie IP urządzenia oraz informacje techniczne pozwalające oddzielić użytkowników korzystających z tego samego adresu IP (m.in.: adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia).
 5. Podstawą prawną tak zebranych danych osobowych jest Państwa zgoda. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy (adres:wniosek@dofiansowaniepup.pl). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Jeżeli uważacie Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki (co może  skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

VIII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

IX. ODBIORCY DANYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zaufanym partnerom Administratora, którzy wspomagają nas w jak najlepszej obsłudze klienta. Są to: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych (w tym hosting), banki i operatorzy płatności, osoby i podmioty prowadzące analitykę oraz statystykę Serwisu, dostawcy programów, narzędzi oraz aplikacji wspomagających pracę z klientem i obsługę biura, osoby i podmioty, które wykonują usługi prawne, księgowe, rachunkowe lub audytowe, osoby i podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub umowy o współpracę, a także osoby i podmioty świadczące na rzecz HASHTAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usługi serwisowe.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską – do Stanów Zjednoczonych Ameryki – wyłącznie jednak podmiotom uczestniczącym w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

XI. ORGAN NADZORU

 1. Skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez HASHTAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mogą Państwo wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).