})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Prace interwencyjne z urzędu pracy

Wzrost kosztów życia wpływa na każdego, w tym pracowników, pracodawcy często nie są w stanie zaoferować im wyższych wynagrodzeń. Alternatywą mogą być wsparcia finansowe z urzędu pracy. Dowiedz się, czym są prace interwencyjne z urzędu pracy i dlaczego warto rozważyć ich organizację. Prace interwencyjne to możliwość zatrudnienia osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotnego przez pracodawcę na umowę o pracę z częściową refundacją dla pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS przez urząd pracy.

Dla pracodawców poszukujących sposobów na obniżenie kosztów operacyjnych, prace interwencyjne z urzędu pracy mogą okazać się atrakcyjnym rozwiązaniem. W ramach tego programu, urząd pracy oferuje dofinansowanie części wydatków związanych z nowym zatrudnieniem. Oprócz aspektów finansowych, prace interwencyjne przynoszą dodatkowe korzyści dla wizerunku firmy, promując ją jako przedsiębiorstwo angażujące się w rozwiązywanie problemów społecznych.

Warto jednak mieć na uwadze pewne ograniczenia: zobowiązanie do utrzymania zatrudnienia pracownika skierowanego przez urząd pracy przez okres co najmniej o 3 miesiące dłuższy niż czas trwania dofinansowania, a w przypadku niezastosowania się do warunków umowy, konieczność zwrotu wsparcia finansowego wraz z odsetkami. Prace interwencyjne zatem umożliwiają zatrudnienie osób bezrobotnych przy finansowym wsparciu ze strony Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), co jest krokiem ku ułatwieniu powrotu tych osób na rynek pracy przez pokrycie części ich wynagrodzenia.

Prace interwencyjne z urzędu pracy – kto możne zorganizować?

Prace interwencyjne mogą być organizowane u:

 • pracodawcy,
 • przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika.

Prace interwencyjne z urzędu pracy – czas trwania

Na prace interwencyjne z urzędu pracy mogą być kierowane wszystkie zarejestrowane osoby bezrobotne. Prace interwencyjne, w zależności od decyzji powiatowego urzędu pracy, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat. Refundacja dokonywana jest co miesiąc na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami.

Wysokość dofinansowania

Prace interwencyjne z urzędu pracy

Dla pracodawców możliwe jest uzyskanie zwrotu do 50% brutto wynagrodzenia, które jest określone w umowie z pracownikiem.

Kryteria i okres dofinansowania prac interwencyjnych z urzędu pracy

Do 6 miesięcy:
 • Wsparcie finansowe wynika z iloczynu liczby zatrudnionych (przeliczonych na pełny etat) oraz kwoty zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składkami ubezpieczeniowymi.
 • W przypadku zatrudnienia opiekunów osób niepełnosprawnych na minimum połowę etatu, dofinansowanie jest równe iloczynowi liczby zatrudnionych na pełen etat i połowy minimalnego wynagrodzenia.
Do 12 miesięcy:
 • Dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty zasiłku dla bezrobotnych i składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacane co drugi miesiąc, nie wyższe niż minimalne wynagrodzenie.
Do 18 miesięcy:
 • Dla pracowników zatrudnionych na pełny etat, wsparcie finansowe nie przekracza minimalnego wynagrodzenia i składek, przy zwrocie kosztów poniesionych za co drugi miesiąc.
Do 24 miesięcy:
 • Specjalne warunki dotyczą zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia.
Do 4 lat:
 • W przypadku zatrudnienia bezrobotnych powyżej 50. roku życia, możliwe jest uzyskanie zwrotu połowy minimalnego wynagrodzenia i składek, lub 80% w przypadku spełnienia warunków do nabycia świadczenia przedemerytalnego.

Dodatkowe wsparcie

Pracodawcy, którzy postanowią kontynuować zatrudnienie pracownika poza wymaganym okresem, mogą liczyć na jednorazowe dofinansowanie. Dla umów interwencyjnych trwających co najmniej pół roku, zatrudnienie pracownika na pełen etat przez kolejne 6 miesięcy uprawnia do refundacji wynagrodzenia zapisanego w umowie z urzędem pracy, nie przekraczającej 150% średniego wynagrodzenia.

Program prac interwencyjnych jest kluczowym narzędziem wspierającym pracodawców w redukcji bezrobocia. Dzięki niemu możliwe jest nie tylko zwiększenie poziomu zatrudnienia, ale także wsparcie finansowe dla firm, które decydują się na aktywne włączanie do rynku pracy osób bezrobotnych.

Najczęściej wybraną opcją refundacji są:

 • wysokość zasiłku + składki co miesiąc.
 • minimalne wynagrodzenie + składki co drugi miesiąc.
 • Jednorazowa refundacja wynagrodzenia: Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej sześć miesięcy będziesz zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych sześciu miesięcy i po upływie tego okresu nadal go będziesz zatrudniał w pełnym wymiarze czasu pracy, powiatowy urząd pracy może przyznać Ci jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Korzyści dla pracodawców z programu prac interwencyjnych

Program prac interwencyjnych z urzędu pracy oferuje pracodawcom znaczące wsparcie finansowe, zmniejszając obciążenia związane z zatrudnieniem nowych pracowników. Przez udział w tym programie, pracodawcy mogą liczyć na otrzymanie refundacji części kosztów, które obejmują:

Prace interwencyjne
 • wypłacane wynagrodzenie,
 • należne składki na ubezpieczenia społeczne,
 • potencjalne premie dla pracowników.

Dodatkową zaletą jest uproszczenie procesu rekrutacyjnego, gdyż to właśnie urząd pracy odpowiada za poszukiwanie kandydatów spełniających wymagania pracodawcy. Dzięki temu, pracodawcy mają dostęp do szerokiej bazy potencjalnych pracowników bez konieczności prowadzenia czasochłonnych i kosztownych procedur rekrutacyjnych.

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych nie tylko przyczynia się do obniżenia kosztów zatrudnienia, ale także pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Pracodawcy zyskują uznanie za swój wkład w ograniczanie wykluczenia społecznego i tworzenie szans zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy, co może przekładać się na zwiększenie lojalności zatrudnionych pracowników.

Obowiązki pracodawców w ramach programu

Pracodawcy uczestniczący w programie prac interwencyjnych zobowiązani są do dalszego zatrudnienia pracownika po zakończeniu okresu dofinansowania. Minimalny czas zatrudnienia wynosi:

 • 3 miesiące, dla umów trwających do 6 miesięcy,
 • 6 miesięcy, w przypadku, gdy dofinansowanie było przyznawane przez rok lub dłużej.

Pracodawca, który przedwcześnie zakończy zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy pracownika lub nie dotrzyma innych warunków umowy, zobligowany jest do zwrotu całości otrzymanego wsparcia finansowego wraz z odsetkami. Na uregulowanie zobowiązań finansowych pracodawca ma 30 dni.

Program prac interwencyjnych stanowi więc cenne narzędzie dla pracodawców, umożliwiające zredukowanie kosztów związanych z zatrudnieniem i jednocześnie przyczyniające się do społecznej odpowiedzialności biznesu.

Procedura ubiegania się o organizację prac interwencyjnych

Proces aplikacyjny dotyczący prac interwencyjnych jest otwarty dla wszystkich pracodawców, którzy są na bieżąco ze swoimi zobowiązaniami podatkowymi i nie znajdują się w procesie likwidacji. Aplikując, pracodawca powinien przedstawić w urzędzie pracy wniosek zawierający:

 • dane dotyczące firmy,
 • liczbę bezrobotnych, które zamierza zatrudnić,
 • przewidywany okres zatrudnienia,
 • opis stanowiska i miejsca pracy,
 • wymagane kwalifikacje,
 • propozycję wysokości wynagrodzenia oraz oczekiwaną wysokość refundacji.

Wymagane załączniki to:

 • oświadczenie o braku zaległości w wypłatach i składkach na ubezpieczenie, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Pracy,
 • zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, zgodnie z ustawą o pomocy publicznej.

Po złożeniu wniosku, w ciągu 30 dni pracodawca powinien otrzymać informację o decyzji. Pozytywne rozpatrzenie wniosku prowadzi do zawarcia umów:

 • z urzędem pracy,
 • z przyszłym pracownikiem.

PAMIĘTAJ!

 • Wniosek należy złożyć do urzędu pracy zanim zatrudniona zostanie osoba bezrobotna.
 • Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.
 • Prace interwencyjne można zorganizować na dowolnym stanowisku pracy.
 • Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez tego pracownika obowiązków pracowniczych.

Jeżeli więc wziąłeś już dotację na otwarcie działalności gospodarczej lub po prostu masz działającą firmę i chciałbyś skorzystać z innych opcji dofinansowania, jak np. prace interwencyjne z urzędu pracy napisz do nas! Otrzymanie dotacji na prace interwencyjne z urzędu pracy to szansa na rozwój firmy i tworzenie nowych miejsc pracy bez dużego ryzyka finansowego. To także możliwość doświadczenia i szkolenia potencjalnych pracowników, którzy mogą stać się cennym atutem dla Twojego biznesu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tej korzystnej formie wsparcia!

Przeczytaj także o innych możliwościach dotacji z urzędu pracy na istniejącą działalność.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
staż z urzędu pracy