})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w terminie 02-06.10.2023r. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Warszawie.

Wstęp

Warszawa, jako dynamicznie rozwijająca się metropolia, staje się coraz bardziej atrakcyjna dla osób myślących o założeniu własnej firmy. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, lokalne instytucje publiczne i prywatne fundacje uruchamiają programy wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców.

Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej to szansa na zdobycie nie tylko finansowania, ale również cennych porad i wsparcia w pierwszych etapach prowadzenia biznesu. W tym artykule przyjrzymy się, jakie możliwości oferuje rynek warszawski dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Kluczowe informacje o naborze – nabór wniosków podjęcie działalności gospodarczej w Warszawie

Nabór wniosków jest często organizowany przez lokalne urzędy pracy, agencje rozwoju, inkubatory przedsiębiorczości oraz przez różne fundacje wspierające rozwój biznesu. Oferowane programy mają na celu nie tylko udzielenie wsparcia finansowego, ale także zapewnienie szkoleń, doradztwa biznesowego oraz pomocy w zakresie formalności prawnych i księgowych.

Kto może aplikować?

Generalnie, o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są zarejestrowane jako bezrobotne, osoby planujące otworzyć działalność gospodarczą w Warszawie, a także obecni przedsiębiorcy, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność o nowe projekty lub branże. Kryteria kwalifikacyjne mogą różnić się w zależności od programu, dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z regulaminem naboru.

Jakie wsparcie można otrzymać?

Rodzaje wsparcia oferowanego w ramach programów są różnorodne. Mogą to być:

 • Dotacje na rozpoczęcie działalności,
 • Zwrot kosztów związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia czy technologii,
 • Szkolenia z zakresu zarządzania firmą, marketingu, obsługi klienta,
 • Doradztwo prawne i księgowe,
 • Wsparcie w procesie rekrutacji i szkolenia pracowników,
 • Możliwość korzystania z przestrzeni biurowych na preferencyjnych warunkach.

O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy należące do jednej lub kilku grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby młode w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia)
 • osoby długotrwale bezrobotne – tj. osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych – zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby które posiadają wykształcenie na poziomie: podstawowym, gimnazjalnym, licealnym (liceum ogólnokształcące i profilowane), technicznym (technikum, technikum uzupełniające) lub zawodowym (zasadnicza szkoła zawodowa).
 • osoby z niepełnosprawnością
 • kobiety
 • migranci (w rozumieniu art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Maksymalna kwota dotacji, o którą można wnioskować to do 42 034,56 zł

Nabór wniosków podjęcie działalności gospodarczej w Warszawie – terminy

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu), w Kancelarii Urzędu w godzinach 8.00-15.00, w terminach ogłaszanych na stronie internetowej Urzędu.

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków określa:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba uprawniona zamierza podjąć,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • rodzaj załączników, które należy dołączyć.

Wniosek musi być przygotowany w sposób, który wskazuje na to, że wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części.

Przygotowany Wniosek powinien:

 • być spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca,
 • być mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości.
Skip to content