})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Wciąż trwa nabór wniosków na przyznawanie osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota dofinansowania to aż ponad 100 tysięcy złotych! Zapraszamy do składania wniosków! Dofinansowanie do działalności dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie czeka na Ciebie.

Wstęp – Dofinansowanie do działalności dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie

W dużych aglomeracjach, takich jak Warszawa, dostęp do odpowiednich zasobów i wsparcia może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia i niezależności osób z niepełnosprawnościami. Jednym z takich środków wsparcia jest możliwość uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, oferowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Dofinansowanie to stanowi nie tylko szansę na rozwój osobisty i zawodowy dla wielu osób, ale także stymuluje lokalną ekonomię poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i usług.

Program ten jest szczególnie istotny, gdyż oferuje solidne wsparcie finansowe, doradztwo oraz szkolenia, umożliwiające realne przekształcenie pomysłu biznesowego w prosperujące przedsiębiorstwo.

Wnioski dofinansowanie do działalności dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zasadom przyznawania dofinansowania, kwotom, jakie można otrzymać, oraz sposobom zabezpieczenia ewentualnego zwrotu środków. Zapraszam do lektury, która może otworzyć przed wieloma osobami nowe perspektywy zawodowe i życiowe.

Gdzie składane są wnioski dla osób z niepełnosprawnością?

Obsługa osób z niepełnosprawnością odbywa się w przystosowanym budynku przy ul. Młynarskiej 37a w Warszawie. Obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

Kto może otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej?

Osoby uprawnione do ubiegania się i otrzymania jednorazowo środków PFRON muszą spełnić następujące kryteria:

 1. Osoba musi być zarejestrowana w Urzędzie jako osoba niepełnosprawna, która jest bezrobotna lub poszukuje pracy i nie pozostaje w zatrudnieniu.
 2. Osoba planuje podjąć działalność gospodarczą na terenie m.st. Warszawy, bez względu na formę prawną tej działalności.
 3. W ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, osoba:
  a) Nie może odmówić bez uzasadnionej przyczyny propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, która jest określona w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  b) Nie może przerwać z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy, która jest określona w ustawie.
  c) Musi podjąć szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie, po skierowaniu przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.
 4. Osoba nie otrzymała dotychczas bezzwrotnych środków z PFRON lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej.
 5. Musi upłynąć co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami, lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.
 6. Osoba nie może posiadać w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
 7. Nie może posiadać informacji o pozytywnie rozpatrzonym wniosku o środki z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i PFRON, na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, złożonym do innego starosty. Jeśli wniosek został pozytywnie rozpatrzony w którymkolwiek z tych funduszy, osoba musi niezwłocznie poinformować Urząd o tym przyznaniu.
 8. Osoba nie była karana karą zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Do złożenia wniosku potrzebne jest konto na platformie – sow.pfron.org.pl.

Kwota dofinansowania na otwarcie działalności dla osoby z niepełnosprawnością

Dofinansowanie do działalności dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie wnioski
Jednorazowe środki PFRON

Maksymalna wysokość środków przyznanych ze środków PFRON nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym kwota jaką można otrzymać na otwarcie działalności to aż 106 863,90 zł.

Taką kwotę można otrzymać jeżeli osoba wnioskująca zobowiąże się prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 24 miesiące. Jeżeli takie zobowiązanie się osoba bezrobotna może złożyć tylko na okres co najmniej 12 miesięcy osoba niepełnosprawna może otrzymać jednorazowo środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli 42 745,56 zł.

Wysokość przyznanych środków jest ustalana w oparciu o: kalkulację wydatków na uruchomienie działalności, środki własne wnioskodawcy, środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane na ten cel w danym roku, rodzaj podejmowanej działalności, szanse zdobycia pozycji na rynku oraz ocenę czy planowane wydatki są bezpośrednio i jednoznacznie związane z rodzajem planowanej działalności.

Na co osoba z niepełnosprawnością może otrzymać dofinansowanie do otwarcia działalności?

Środki mogą być przyznane na podjęcie działalności na terenie m.st. Warszawy i są przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsca pracy, wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń. Dofinansowanie można przeznaczyć także na reklamę czy też pomoc prawną, szkolenia, konsultacje i doradztwo. Zezwala się także zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji – w tym np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego.

Zabezpieczenie ewentualnego zwrotu środków

Zabezpieczeniem ewentualnego zwrotu środków są dwie formy – pierwszą i obowiązkową formą jest akt notarialny o poddaniu się egzekucji. Jako drugą osoba składająca wniosek ma do wyboru:

Dofinansowanie do działalności dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie wnioski dotacje pfron
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 1. poręczenie osób trzecich ustanowione zgodnie z przepisami prawa cywilnego – przez poręczyciela osiągającego dochód brutto nie niższy niż przeciętne wynagrodzenie, lub dwóch poręczycieli osiągających łącznie dochód brutto nie niższy niż przeciętne wynagrodzenie;
 2. poręczenie osoby prawnej w tym spółdzielni socjalnej – do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami; zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów finansowych. Osoba lub podmiot nie może posiadać zaległości w ZUS i US z tytułu prowadzenia działalności, a działalność nie może być w stanie likwidacji lub upadłości;
 3. weksel z poręczeniem wekslowym /awal/ – udzielony przez osobę fizyczną, która osiąga wynagrodzenie lub dochód na poziomie przeciętnego wynagrodzenia lub osobę prawną lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a posiadający zdolność do czynności prawnych, których zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilans oraz rachunek zysków i strat;

Kolejne podpunkty:

 1. gwarancja bankowa – przy czym kwota gwarantowanych przez bank środków będzie przewyższać o 30% kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabezpieczenie wynosić będzie co najmniej 3 lata od dnia wypłaty środków;
 2. zastaw na prawach lub rzeczach – wartość praw lub rzeczy będących przedmiotem zastawu będzie przekraczać o 30% kwotę otrzymanych środków;
 3. blokada rachunku bankowego – kwota zablokowanych przez bank środków będzie przewyższać o 30% kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowiona wynosić będzie co najmniej 3 lata licząc od dnia wypłaty środków.

Pytania i odpowiedzi (FAQ):

Q1: Gdzie mogę złożyć wniosek o dofinansowanie do działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie?

A1: Wnioski można składać w specjalnie przystosowanym budynku przy ulicy Młynarskiej 37a w Warszawie. Obsługa wniosków dotyczy osób niepełnosprawnych z każdej dzielnicy miasta.

Q2: Kto kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej?

A2: Dofinansowanie jest dostępne dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby niepełnosprawne, które są bezrobotne lub poszukują pracy i nie są zatrudnione. Kandydaci muszą planować rozpoczęcie działalności na terenie Warszawy i spełnić określone kryteria aktywności zawodowej i braku poprzednich dofinansowań.

Q3: Jak wysoka jest kwota dofinansowania dla osób niepełnosprawnych planujących otwarcie działalności gospodarczej?

A3: Maksymalna kwota dofinansowania to 106 863,90 zł, pod warunkiem zobowiązania się do prowadzenia działalności przez minimum 24 miesiące. Dla osób podejmujących działalność na krótszy okres, dostępne są także inne kwoty dofinansowania.

Q4: Na jakie cele można przeznaczyć środki z dofinansowania?

A4: Dofinansowanie można wykorzystać na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, oraz wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności. Ponadto, środki mogą pokryć koszty uzyskania zezwoleń, reklamy, pomocy prawnej, szkoleń oraz konsultacji.

Q5: Jakie zabezpieczenia są wymagane w przypadku ewentualnego zwrotu środków?

A5: Wymagane zabezpieczenia to akt notarialny o poddaniu się egzekucji lub jedna z opcji dodatkowych: poręczenie osób trzecich, poręczenie osoby prawnej, weksel z awalem, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, lub blokada rachunku bankowego.