})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Już za niedługo planowany jest kolejny nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy. Przeczytaj jak w PUP Warszawa. Otrzymać środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Warszawie może otrzymać:

 • bezrobotny,
 • absolwent CIS
 • absolwent KIS
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwany dalej „opiekunem”.
Wniosek o dofinansowanie dla Urzędu Pracy w Warszawie. PUP Warszawa. Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Wniosek o dofinansowanie dla Urzędu Pracy w Warszawie

W jakiej wysokości można otrzymać dofinansowanie w PUP Warszawa. Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowanie) mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w Urzędzie Pracy w Warszawie wynoszą do 42 745,56 zł.

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub planowane miejsce prowadzenia działalności – powiatowym urzędzie pracy.

W Warszawie istnieją dwa urzędy pracy, które przyjmują wnioski o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Są to:

 1. Urząd Pracy m. st. Warszawy, ul. Grochowska 171B

obsługuje osoby z dzielnic: Białołęka, Praga Płd., Praga Płn., Rembertów, Targówek, Wawer oraz Wesoła.

2. Urząd Pracy m. st. Warszawy, ul. Ciołka 10A

obsługuje osoby z dzielnic: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz.


Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony, jeżeli jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać m.in.:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj planowanej działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Uwaga: Każdy powiatowy urząd pracy może posiadać również swój wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, dlatego prosimy o zapoznanie się z nim.

Kto może otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności w PUP Warszawa?

Przede wszystkim dofinansowanie mogą otrzymać:

 • osoby bezrobotne,
 • absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS),
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej

Między innymi dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, które:

 1. zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie miasta stołecznego Warszawy,
 2. nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 3. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, zwanego dalej wnioskiem:
  1. nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych,
  1. nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych – dotyczy opiekunów,
 4. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 5. zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania działalności gospodarczej łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 6. nie podejmą zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 7. nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 8. nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, ani wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 9. w wyznaczonym terminie złożyły kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek,
 10. nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Jeżeli masz wątpliwości czy możesz otrzymać dotacje na dofinansowanie na otwarcie działalności z Urzędu Pracy w Warszawie – napisz do mnie!

Jeżeli mieszkasz w Warszawie i chcesz otrzymać bezzwrotne dofinansowanie na dofinansowanie na otwarcie działalności z Urzędu Pracy – napisz do nas!