})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Regulamin usług świadczonych przez dofinansowaniepup.pl

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

  • DOFINANSOWANIEPUP.PL – oznacza firmę HASHTAGIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 6351869815  telefon +32 444 99 99, e-mail: wniosek@dofinansowaniepup.pl
  • SERWIS” – oznacza serwis internetowy prowadzony przez „DOFINANSOWANIEPUP.PL w domenie „DOFINANSOWANIEPUP.PL;
  • KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała ZAMÓWIENIA w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
  • DANE OSOBOWE” – oznaczają zgromadzone w trakcie korespondencji i rozmów z KLIENTEM wszelkie informacje dotyczące KLIENTA;
  • POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES” – oznacza stosowane przez DOFINANSOWANIEPUP.PL zasady prywatności DANYCH OSBOWOYCH i przetwarzania plików typu „ciasteczka”;
  • ZAMÓWIENIE” – oznacza deklarację KLIENTA w zakresie skorzystania z oferty przedstawionej w SERWISIE dokonaną za pomocą formularzy umieszczonych w SERWISIE, mailowo na adres wniosek@dofinansowaniepup.pl lub telefonicznie na nr tel. +32 444 99 99;
  • DOKUMENTY O DOTACJE Z PUP” – oznacza dokumenty o dotacje na podjęcie działalności obowiązujące we wskazanym przez KLIENTA Urzędzie Pracy, tj. wniosek wraz z biznes planem i wszystkimi załącznikami o charakterze merytorycznym, w tym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  • Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z USŁUG oferowanych przez DOFINANSOWANIEPUP.PL;
  • Zawartość SERWISU stanowi przedmiot praw wyłącznych DOFINANSOWANIEPUP.PL i jest chroniona przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym prawo autorskie;

III. REALIZACJA USŁUG

1. Przygotowanie wniosku i biznes planu na zamówienie

  1. USŁUGA obejmuje przygotowanie DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP. USŁUGA obejmuje również doradztwo dotyczące procedury ubiegania się o dotacje, w tym kompletowania załączników formalnych (świadectwa pracy, uprawnienia zawodowe, zaświadczenia od poręczycieli i inne dokumenty wymagane przez dany PUP), oraz ewentualne doradztwo w zakresie wyboru sprzętu do zakupu, wykorzystywanych form reklamy itp. Nie bierzemy odpowiedzialności za kwalifikację klienta do możliwości składania wniosku dotacyjnego . Usługa nie obejmuje kwalifikacji klienta do składania wniosku o dotację. Tę kwalifikację klient powinien sam zweryfikować w urzędzie pracy. 
  2. Po złożeniu ZAMÓWIENIA, na podany przez KLIENTA kontaktowy adres e-mail zostaje przesłana informacja o przyjęciu ZAMÓWIENIA, proponowany termin realizacji oraz informacje o cenie, sposobie rozliczenia i poszczególnych etapach realizacji;
  3. ZAMÓWIENIE zostaje skierowane do realizacji po potwierdzeniu przez KLIENTA, iż akceptuje przedstawiony mu w wiadomości e-mail tryb realizacji zlecenia, cenę i proponowany termin. Do tego momentu KLIENT może w każdym momencie wycofać się z ZAMÓWIENIA;
  4. KLIENT jest zobowiązany do niezbędnej współpracy przy wykonywaniu DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP, tj. podejmowania niektórych kluczowych decyzji i udzielania niezbędnych informacji (np. wybór rzeczy, które planuje się zakupić z dotacji, określenie posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego itp.);
  5. Płatność za usługę realizowana jest w dwóch częściach. Połowa płatna przelewem po przesłaniu KLIENTOWI zestawu pytań dotyczących planowanej działalności jako zadatek. Druga połowa płatna po dostarczeniu KLIENTOWI DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP (lecz bez formularza de minimis). Formularz de minimis dosyłany jest po zaksięgowaniu drugiej wpłaty;
  6. DOKUMENTY O DOTACJE są dostarczane KLIENTOWI w wersji elektronicznej na podany przez niego adres e-mail;
  7. Czas realizacji usługi związanej z przygotowaniem DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP wynosi zwykle 7-14 dni. Dokładny termin realizacji jest ustalany indywidualnie i zależy od ilości bieżących zleceń;
  8. Jeżeli po złożeniu przez KLIENTA ZAMÓWIENIA dostrzeżemy jakiekolwiek okoliczności, które uniemożliwiają lub znacznie obniżają prawdopodobieństwo przyznania dotacji na podjęcie działalności – zobowiązujemy się niezwłocznie poinformować go tym fakcie;
  9. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków, błędów lub wad w wykonanych DOKUMENTACH O DOTACJE Z PUP – zobowiązany do ich usunięcia w ciągu do 2-dnia roboczego od momentu poinformowania nas o tym fakcie;
  10. W przypadku odrzucenia DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP z uwagi na błędy merytoryczne, leżące po naszej stronie, klient zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji/pisma otrzymanego z urzędu pracy poświadczającej o fakcie nieotrzymania dotacji z wyjaśnieniem. W takim przypadku zobowiązujemy się do poprawy wniosku, aby mógł zostać składany w naborze następnym. Poprawa wniosku nie podlega dodatkowej opłacie. Ewentualny zwrot maksymalnie 40% kwoty całości wniosku ustalany jest indywidualnie.
  11. W zakresie uchybień formalnych w DOKUMENTACH O DOTACJE Z PUP które skutkują odmowną decyzją ze strony Urzędu Pracy, a o których informowaliśmy klienta (np. nie doniesienie przez klienta odpowiedniej dokumentacji) nie podlegają zwrotowi kosztów.
  12. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez klienta decyzji z Urzędu Pracy świadczącej o odrzuceniu DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP.
  13. Dane osobowe KLIENTA są przetwarzane wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z wykonaniem USŁUGI (umieszczenie danych osobowych KLIENTA w obrębie dokumentów) i nie są później przetwarzane ani udostępniane stronom trzecim;
  14. DOFINANSOWANIEPUP.PL zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania przyjmowania nowych ZAMÓWIEŃ;
  15. DOFINANSOWANIEPUP.PL zastrzega sobie możliwość odrzucania danego ZAMÓWIENIA w przypadku, gdy te powoduje ono bezpośredni konflikt interesów lub istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w ramach planowanej przez KLIENTA działalności zostanie złamane prawo;

2. Usługa sprawdzenia wniosku i biznes planu

  1. USŁUGA obejmuje sprawdzenie DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP przygotowanych przez KLIENTA pod względem formalnym i merytorycznym. W ramach usługi na przesłanych przez KLIENTA dokumentach nanosimy komentarze wskazujące błędy i braki dotyczące poszczególnych akapitów. Jeżeli KLIENT dostarczy nam DOKUMENTY O DOTACJE Z PUP w formacie nieedytowalnym (obrazy JPG, dokumenty PDF itp.) – komentarze przygotowujemy w odrębnym dokumencie.
  2. Po złożeniu ZAMÓWIENIA, na podany przez KLIENTA kontaktowy adres e-mail zostaje przesłana informacja o przyjęciu ZAMÓWIENIA, metodzie płatności i zasadach realizacji ZAMÓWIENIA;
  3. ZAMÓWIENIE zostaje skierowane do realizacji po dokonaniu płatności i przesłaniu na adres wniosek@dofinansowaniepup.pl. DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP do sprawdzenia.
  4. Sprawdzone DOKUMENTY O DOTACJE są dostarczane KLIENTOWI w wersji elektronicznej na podany przez niego adres e-mail;
  5. Czas realizacji USŁUGI związanej ze sprawdzeniem (nie sporządzeniem) DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP wynosi maksymalnie 3 dni robocze. Czas realizacji liczy się od momentu podjęcia ZAMÓWIENIA – do odesłania sprawdzonych dokumentów na adres e-mail KLIENTA; Przykład: Klient złożył zamówienie na sprawdzenie dokumentów we wtorek a w środę dokonał płatności i przesłał dokumenty do sprawdzenia. Tym samym sprawdzone dokumenty zostaną odesłane najpóźniej w piątek.
  6. Dane osobowe KLIENTA i zawartość DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP są przetwarzane wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z wykonaniem USŁUGI i nie są później wykorzystywane, przechowywane ani udostępniane stronom postronnym;
  7. DOFINANSOWANIEPUP.PL zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania przyjmowania nowych ZAMÓWIEŃ;
  8. DOFINANSOWANIEPUP.PL zastrzega sobie możliwość odrzucania danego ZAMÓWIENIA w przypadku, gdy te powoduje ono bezpośredni konflikt interesów lub istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w ramach planowanej przez KLIENTA działalności zostanie złamane prawo;