})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie otwarcia działalności w Katowicach.

Termin naboru wniosków – od dnia 17.07.2023 r. do wyczerpania limitu środków.

W ramach ogłoszonego naboru przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie na kwotę nie wyższą nie 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Nabór wniosków na dofinansowanie otwarcia działalności w Katowicach- dla kogo?

Z dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej będą mogły skorzystać osoby bezrobotne, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). W szczególności mówimy tu o grupach osób, które:

 1. znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli kobiet, osób w wieku 50+, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.
 2. są osobami bezrobotnymi w wieku od 18 do 29 lat, w szczególności:
 • osoby z grupy NEET (młodzież niepracująca, niekształcąca się ani nieszkoląca się),
 • osoby samotnie wychowujące dzieci,
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą,
 • osoby pochodzenia migranckiego.

Zasady przyznania dofinansowania do otwarcia działalności w Katowicach

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

 1. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o założenia realizacji projektu oraz procedury wynikające z Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
 2. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny
 3. środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 20 punktów, zgodnie z założeniami projektu do wysokości posiadanego limitu środków
 4. w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów zgodnie z założeniami projektu.

Trzeba pamiętać, że wniosek wypełnia się na obowiązującym formularzu, który widnieje na stronie internetowej urzędu pracy w Katowicach. Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione wniosku będą uwzględniane przez urząd do oceny.

„ABC prowadzenia działalności” – szkolenie w PUP Katowice

UWAGA! Każdy kto wnioskuje o dofinansowanie na otwarcie działalności w Katowicach zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” lub warsztatach „Sprawdź Twój pomysł na biznes„. Takie szkolenie trzeba odbyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Szkolenie przybliży procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, obowiązki wobec urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najbliższe terminy szkoleń:
05.07.2023 r. w godzinach od 10.00 do 14.00
12.07.2023 r. w godzinach od 10.00 do 14.00
19.07.2023 r. w godzinach od 10.00 do 14.00

Na szkolenie trzeba się wcześniej zapisać pod numerami telefonów: 32 47 98 567, 32 47 98 582.

Dofinansowanie na otwarcie działalności w Katowicach – NEET

Osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Udział osoby młodej w formie wsparcia musi zostać poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby uzupełniony poziom kompetencji w formie szkolenia. Ocena poziomu umiejętności cyfrowych dokonywana jest z wykorzystaniem „Europejskiego narzędzia do oceny poziomu kompetencji cyfrowych” (Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli – DigComp) lub innego narzędzia rekomendowanego i udostępnionego przez ministra właściwego ds. pracy albo innego będącego w dyspozycji narzędzia oceny kompetencji cyfrowych.

Podsumowanie


Nabór wniosków na dofinansowanie otwarcia działalności w Katowicach to doskonała szansa dla bezrobotnych na podjęcie inicjatywy i założenie własnej działalności gospodarczej.