})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Rozpoczyna się kolejny rok dofinansowań z Urzędów Pracy na otwarcie firmy w Polsce. Dlatego przygotowaliśmy najbardziej aktualne informacje, które pomogą Ci w uzyskaniu bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy. Jeżeli myślisz o otwarciu działalności i przygotowujesz się do złożenia wniosku koniecznie zapoznaj się z artykułem „Dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2024”.

Dofinansowanie na działalność gospodarczą w 2024. Wciąż trwa nabór wniosków na otwarcie działalności w Katowicach
Dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2024

Jedną z najważniejszych rzeczy o których musisz pamiętać to regulamin otrzymywania dotacji na otwarcie firmy. Wiele osób zapomina o zapoznaniu się z obowiązującymi zasadami w danym urzędzie pracy. UWAGA! Każdy urząd ma swój regulamin, prawo i wyznaczone zasady. Regulaminy urzędów pracy praktycznie zawsze różnią się między sobą zasadami. To, że jeden wniosek otrzymał dotację w Warszawie, to nie znaczy, że otrzyma go w Krakowie czy Gdańsku. Różnice dotyczą przeważnie maksymalnej kwoty dofinansowania oraz tego, na co dofinansowanie można otrzymać. Ponadto różnią się także zapisy jakie rodzaje działalności mogą ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2024. Często różnice można znaleźć także w załącznikach, które dostarczane powinny być razem z wnioskiem.


1. Dotacja z PUP – kto może się ubiegać o Dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2024

W każdym urzędzie pracy można wnioskować o inną kwotę dotacji, dlatego przed przystąpieniem pisania wniosku o dotację musisz znać tę kwotę. Przepisy urzędów pracy definiują jedynie maksymalną kwotę jaka może zostać przyznana. Nie może ona wynosić kwoty wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 roku jest to suma około 43 tys. zł. Jednakże różnice w przyznanych środkach między miastami mogą być bardzo znaczne. Dlatego zanim zaplanujesz na co wydasz 43 tys. zł, sprawdź jaka kwota obowiązuje w Twoim urzędzie pracy.

Różnice występują także w wymogach kandydatów do pozyskania dotacji. Różnice te występują nie tylko pomiędzy urzędami, ale także często nawet pomiędzy naborami w tym samym urzędzie. Absolutnym wymogiem, który występuje zawsze, jest konieczność zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Jedyną różnicą pomiędzy urzędami może być wymaga długość bycia zarejestrowanym jako bezrobotny. Niektóre umożliwiają otrzymanie dofinansowania tylko osobom, które są bezrobotne minimum 1-3 miesiące. Niektóre urzędy pracy wymagają też wkładu własnego lub nie udzielają dofinansowania wybranym branżom.

Najważniejszy wniosek: Różnice występują nie tylko pomiędzy urzędami, ale także pomiędzy naborami w urzędzie.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat ubiegający się o dotacje?

Jeżeli chciałbyś się starać o dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2024 na otwarcie firmy musisz spełniać konkretne wymagania. Są nimi m.in.:

 1. Bycie zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Możesz to zrobić na trzy sposoby:
  1. osobiście – odwiedzając właściwy Twojemu adresowi zamieszkania Urząd Pracy.
  2. online – zarejestrować jako osoba bezrobotna możesz się tutaj www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/metodaRejestracji. W tym przypadku trzeba wysłać wniosek, zeskanować dokumenty i potwierdzić swoje dane przez profil zaufany (ePUAP).
  3. wersja pośrednia – możesz zarejestrować się online (sposób nr 2), a następnie osobiście donosząc do UP wymagane dokumenty.
 2. Nie możesz posiadać statusu studenta studiów dziennych (tryb zaoczny jest dopuszczalny),
 3. Brak prowadzonej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 4. Nie możesz posiadać wyroku skazującego przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 2 lat,
 5. Nie zrezygnowałeś i nie odrzuciłeś żadnego stażu czy przyuczenia zawodowego bez uzasadnionego powodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 6. Musisz posiadać też zabezpieczenie dotacji z PUP. Posiadasz odpowiednie zabezpieczenie dotacji z PUP, więcej przeczytasz w artykule: czy muszę mieć poręczycieli?

Jakie wymagania trzeba spełniać po otrzymaniu dotacji?

 1. Działalność gospodarczą po otrzymaniu dofinansowania musisz mieć otwartą przez 12 miesięcy,
 2. Nie można zalegać z opłatami do ZUS czy US,
 3. W przeciągu 12 miesięcy od otrzymania dofinansowania i otwarcia działalności nie można podjąć żadnej pracy na umowy cywilno-prawne.

Czy wkład własny jest konieczny?

Od razu udzielimy odpowiedzi: wkład własny nie jest konieczny. W niektórych jednak otrzymuje się za to dodatkowe punkty. Przykład z PUP w Gdańsku:

 • Jeżeli deklarowany wkład własny wynosi od 10 do 20% to otrzymasz 4 pkt.
 • Jeżeli wkład wynosi powyżej 20% to otrzymasz 6 pkt.

Są też takie urzędy (chociaż są bardzo nieliczne), w których trzeba udowodnić posiadany wkład własny. Jako wkład własny można także wykazać posiadane sprzęty do prowadzenia działalności.


2. Przygotowanie wniosku o dotację

Pisanie wniosków do Urzędu Pracy | Dofinansowanie | PUP
Dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2024 – poradnik.

Większość urzędów nie przyjmuje wniosków w trybie ciągłym. W większości z nich ogłoszenia na stronie internetowej publikowane są parę dni przed rozpoczęciem naboru, a nierzadko zdarza się także, że w samym dniu rozpoczęcia naboru. są też jednak takie urzędy, które dają minimum tydzień do trzech tygodni od publikacji informacji do rozpoczęcia naboru. Dlatego warto wniosek przygotować sobie wcześniej.

Aby przygotować merytorycznie dobry wniosek potrzebujesz czasu. Tego nie da się zrobić w 2 dni. Dodatkowo trzeba przeczytać regulamin i dostarczyć wszystkie niezbędne załączniki, które także będą zgodne z wymogami.

Nasza praca z Klienta odbywa się w taki sposób – rozpoczynamy pisanie jeszcze przed ogłoszonym naborem, zbieramy wszystkie załączniki, umowy i inne potrzebne dodatkowych załączników. Niejednokrotnie są one nie tylko kwestią wymogów, ale także podwyższają punktację. Po napisaniu wniosku czekamy na nabór właściwy, a po jego ogłoszeniu sprawdzamy czy formularz nie został zmieniony.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub nie czujesz się pewny w napisaniu wniosku napisz do nas. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zdobywaniu dofinansowań i pozyskamy dla Ciebie Dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2024.


3. Formy zabezpieczenia dotacji na rozpoczęcie działalności

Formy zabezpieczania w urzędach pracy często się nie różnią, jednak różnią się wymogi. To jedno z najbardziej kluczowych kryteriów, aby otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy. Każdy urząd pracy w swoim regulaminie określa jakie dokumenty musisz przygotować, aby móc z nich skorzystać.

Formy zabezpieczenia dotacji z Urzędu Pracy:

Zabezpieczenie w formie poręczenia cywilnego:

 • Formularz „Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Poręczyciela” uzupełniony przez każdego poręczyciela.
 • W przypadku:
  • rozdzielności majątkowej z małżonkiem poręczyciel dostarcza dokument potwierdzający tę rozdzielność.
  • separacji poręczyciela od współmałżonka poręczyciel dostarcza kserokopię dokumentów potwierdzających orzeczoną sądowo separację.
  • rozwodu poręczyciel przedstawia wyrok sądowy o rozwodzie lub zaświadczenia o aktualnym stanie cywilnym.
  • gdy poręczyciel jest wdowcem/wdową, konieczna jest kserokopia aktu zgonu współmałżonka lub zaświadczenia o aktualnym stanie cywilnym.
 • Poręczyciele powinni także dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające uzyskiwane przychody.

Jeżeli poręczyciel nie jest zatrudniony na umowę cywilno-prawną:

 • W przypadku pobierania renty – kserokopia decyzji ZUS/KRUS o przyznaniu renty i decyzja o ostatniej waloryzacji świadczenia.
 • Pobierania emerytury – kserokopia decyzji ZUS/KRUS o ostatniej waloryzacji emerytury.
 • Zatrudnienia o umowę o pracę – zaświadczenie o zarobkach złożone na wzorze obowiązującym w urzędzie pracy w którym składany jest wniosek. Jeżeli poręczyciel zatrudniony jest na czas określony musi przepracować co najmniej 1 miesiąc u aktualnego pracodawcy, a umowa nie może się kończyć szybciej niż 18 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Prowadzenia własnej działalności – oświadczenie o dochodach z trzech ostatnich miesięcy na wzorze obowiązującym w urzędzie pracy w którym składany jest wniosek. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wobec ZUS (wniosek RWN) i US oraz przelewy bankowe potwierdzające zapłatę podatku dochodowego z ostatnich 3 rozliczonych miesięcy. We wszystkich tych przypadkach dostarczamy kserokopie dokumentów. Działalność musi być prowadzona przez minimum 6 miesięcy oraz osiągać dochody w wysokości wymaganej do bycia poręczycielem (zależne od urzędu). Działalność nie może być w stanie likwidacji lub upadłości. Urząd Pracy w Warszawie wyłącza możliwość poręczycielstwa przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta (oryginał) lub nakaz płatniczy z informacją o wielkości gospodarstwa rolnego. Poręczyciele muszą dostarczyć oświadczenie o dochodach osiągniętych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego z trzech ostatnich miesięcy. Ponadto oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek w KRUS/ZUS i podatków.

Poręczenie wekslowe (aval): 

 • Przy poręczeniu wekslowym składa się te same dokumenty, co w wypadku poręczenia cywilnego. Składamy je razem z wnioskiem, a w dzień podpisania umowy poręczyciel musi podpisać poręczenie wekslowe.
 • Małżonek poręczyciela podpisuje zgodę na dokonanie poręczenia.
 • Koniecznych jest dwóch poręczycieli o wymaganych dochodach lub jednego o dochodach dwukrotnie wyższych.

Poręczycielem nie może być:

 1. Współmałżonek Wnioskodawcy, współmałżonek poręczyciela – pozostający z nim w małżeńskiej wspólności majątkowej,
 2. Osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków publicznych, czyli środki na podjęcie działalności gospodarczej, środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy).

Poręczenie w postaci blokady środków na rachunku bankowym:

Jeżeli wybierasz blokadę środków na rachunku bankowym musisz dostarczyć:

 • ksero umowy rachunku lokaty terminowej,
 •  zaświadczenie z banku, które będzie zawierało takie informacje, jak: stanie środków finansowych na rachunku, okres trwania lokaty, możliwości ustanowienia blokady środków na rachunku lokaty na rzecz Urzędu oraz, że nie dokonano na niej cesji, jest wolna od zajęć i jest odnawialna.

Wymagana wysokość środków na rachunku lokaty musi wynosić 150% wysokości wnioskowanej kwoty. Lokata musi być założona na minimum 12 miesięcy i być odnawialna.

W przypadku blokady środków innej osoby niż osoby składającej wniosek:

 1. należy złożyć umowę lokaty terminowej i zaświadczenie z banku o warunkach lokaty oraz dodatkowo umowę/-y użyczenia lokaty z posiadaczem/-mi lokaty. 
 2. osoba użyczająca lokatę musi podać aktualny stan cywilny a w przypadku osób w związkach małżeńskich. Dodatkowo informację czy w małżeństwie panuje wspólnota czy rozdzielność majątkowa.
 3. Jeżeli osoba użyczająca lokatę jest wdową/wdowcem lub osobą rozwiedzioną do umowy użyczenia lokaty dołącza kserokopię stosownego dokumentu potwierdzającego stan cywilny (np. akt zgonu współmałżonka/-ki, sentencję wyroku rozwodowego)
 4. Jeżeli osoba użyczająca lokatę jest małżonkiem w ustroju rozdzielności majątkowej lub posiada orzeczoną sądowo separację dołącza kserokopię aktu notarialnego lub odpisu postanowienia sądu potwierdzającego rozdzielność majątkową między małżonkami lub ich separację.

Zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej:

 • oryginał promesy o możliwości udzielenia gwarancji na okres 18 miesięcy do wysokości 150% wnioskowanej kwoty – oryginał. Ten dokument składany jest po pozytywnej ocenie wniosku w terminie określonym przez Urząd).

Poręczenie w postaci aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji

 • Obowiązkowo należy dostarczyć dokument „Oświadczenia o własności nieruchomości” oraz odpis z księgi wieczystej nieruchomości.

4. Jakie są wymagane dokumenty?

Najczęściej spotykanymi dokumentami, których żąda urząd pracy do dostarczenia są:

 • Oświadczenie o spełnianiu warunków do uzyskania dotacji z PUP.
 • Kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 • Ksero dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
 • CV.
 • Dokumenty dotyczące formy poręczenia.
 • Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 • Formularz pomocy de minimis.
 • Dokument potwierdzający prawo do lokalu.
 • Ksero prawa jazdy (jeżeli wymagane).
 • Wyciąg z konta potwierdzający wkład własny, ewentualnie oświadczenie o wkładzie własnym.

Podsumowanie

Artykuł „Dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2024” stanowi kompleksowe źródło informacji dla osób zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy w Polsce. Omawia bieżący proces składania wniosków oraz różnice w regulaminach poszczególnych urzędów pracy, które mogą wpływać na maksymalną kwotę dofinansowania i dopuszczalne formy działalności gospodarczej.

Artykuł podkreśla wagę zrozumienia lokalnych przepisów i przygotowania się do procesu aplikacyjnego, który wymaga zarejestrowania się jako osoba bezrobotna oraz spełnienia określonych kryteriów. Szczegółowo omówiono również wymagania i formy zabezpieczenia dotacji, które są kluczowe dla uzyskania finansowania.

Artykuł zawiera także praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania wniosku, co jest niezbędne do zwiększenia szans na otrzymanie wsparcia.

poradnik DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY W 2024
Poradnik dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2024

Jeżeli masz więcej pytań lub chciałbyś otrzymać bezzwrotną dotację na założenie firmy – napisz do nas!