Przed zawarciem umowy o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej wnioskodawca zobowiązany jest do udzielenia zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, na zasadach określonych w rozporządzeniu.

Zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków

Zabezpieczenie to nawiązuje się na wypadek sytuacji, w której osoba bezrobotna nie dotrzyma wskazanych warunków i jednocześnie – samodzielnie nie zwróci dotacji po otrzymaniu takiego wezwania. Obecnie stosowaną przez Urzędy Pracy formą zabezpieczenia jest poręczenie. Dopuszczalnych jest jeszcze kilka innych form zabezpieczenia, jak choćby blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Inną wymienioną jest zastaw na prawach lub rzeczach czy gwarancja bankowa lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Możliwość wyboru innych form sprawia, że osoba bezrobotna nie musi mieć poręczycieli, tym bardziej, jeśli zaproponuje inne wiarygodne dla danego PUP zabezpieczenie.

Urzędy Pracy we własnym zakresie ustalają szczegółowe kryteria zabezpieczenia. W przypadku poręczenia – zwykle wymaga się poręczenia dwóch osób, posiadających stały udokumentowany dochód na poziomie przekraczającym 3010,00 zł/miesiąc. Za stały dochód uważa się umowę o pracę na czas nieokreślony, lub określony. Emerytura, renta stała lub własna działalność również uważane są za dochód stały. W kwestii poręczyciela trzeba dodać, że nie może nim być współmałżonek wnioskodawcy. Wyjątkiem jest to, kiedy istnieje między nimi rozdzielność majątkowa. Niektóre Urzędy Pracy wprowadzają też dodatkowy wymóg, iż poręczycielami mogą być jedynie osoby poniżej 70 roku życia.

Poniżej wycinek z Regulaminu działalność gospodarcza 2022 w Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach:

Skip to content