})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Już w listopadzie otworzy się nowy nabór na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze.

Masz pomysł na firmę? Potrzebujesz pieniędzy na jej uruchomienie? Już w listopadzie PUP w Górze otworzy nowy nabór w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie górowskim w latach 2023-2024″, Priorytet nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”.

Złóż wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze dofinansowanie na otwarcie działalności i spełnij marzenie o własnej działalności gospodarczej!

Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej są:

 • osoby bezrobotne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze,
 • absolwenci centrum integracji społecznej (CIS), o których mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz .U. z 2020r. poz. 176 z późn. zm.),
 • absolwenci klubu integracji społecznej (KIS), o których mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, który zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID – 19, w związku z wystąpieniem tego stanu, w okresie krótszym niż 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, zamiast oświadczenia, o którym mowa w §3 ust 2 lit b (niniejszych zasad), składa oświadczenie że symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy jest inny od działalności zakończonej.

Na co mogę otrzymać dofinansowanie?

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznaje się w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej.

Na co nie mogę otrzymać dofinansowania?

 1. Dofinansowanie nie jest przyznawane na wykonywanie w tej samej lokalizacji tego samego rodzaju działalności gospodarczej, jak działalność wykonywana przez inny podmiot w tym samym miejscu.
 2. Środki Funduszu Pracy nie mogą być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów:
  a) zakup nieruchomości,
  b) budowę lokalu,
  c) finansowanie umów leasingu, kredytowych i pożyczkowych,
  d) przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu, w tym w szczególności od członków rodziny
  e) zakupu mebli innych niż biurowe oraz sprzętu RTV i AGD jeśli działalność będzie prowadzona w lokalu mieszkalnym, w którym nie ma wyodrębnionego pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej,
  f) finansowania bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  g) wykup koncesji oraz zezwoleń z wyłączeniem jednorazowej opłaty za prawo użytkowania oprogramowania komputerowego
  h) handel obwoźny na straganach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),
  i) handel wyłącznie wyrobami alkoholowymi, tytoniowymi lub środkami odurzającymi,
  j) koszty przesyłki, dostawy, transportu i pakowania,
  k) szkolenia i kursy,
  l) działalność w zakresie gier hazardowych,
  m) usługi w zakresie medycyny naturalnej świadczone przez osoby nie posiadające
  wykształcenia medycznego,
  n) usługi w zakresie opieki nad dziećmi świadczone przez osoby nie posiadające przygotowania zawodowego
  o) usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
  p) koszty wyceny rzeczoznawcy, tłumacza przysięgłego,
  q) zakup kas fiskalnych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – napisz do nas. Wspólnie przejdziemy przez złożenie wniosku o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze.

Skip to content