Składając projekt o dofinansowanie ze środków unijnych na otwarcie działalności, należy pamiętać, że będzie on podlegał wielu kontrolom.

Główną jest oczywiście weryfikacja wniosków o płatność, czyli innymi słowy sprawdzenie wydatków zawartych w projekcie, podczas realizacji otrzymanej dotacji. Szczególnie, że ponoszone wydatki muszą być kwalifikowalne i zgodne z wnioskiem oraz prawidłowo wyliczone. Kontrola może nastąpić również w miejscu projektu lub zaraz po jego zakończeniu. Osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli mogą sprawdzić, czy dany projekt jest przeprowadzany zgodnie z umową oraz powszechnie obowiązującym prawem, weryfikując dokumentację. W tym czasie może odbyć się też wizyta monitoringowa, która polega na sprawdzeniu, czy wskazany projekt jest faktycznie realizowany.

Kontrola dofinansowania na otwarcie działalności z PUP

Istnieje jeszcze inna forma kontroli, nosząca miano weryfikacji krzyżowej. Ten typ odbywa się wtedy, kiedy realizuje się więcej niż jeden projekt lub w momencie, kiedy projekty odbywały się w latach 2007-2013. Kontrolerzy w takim wypadku mogą sprawdzić, czy nie są finansowane te same wydatki wielokrotnie. Weryfikacja prowadzona jest na podstawie danych, które zostały zgromadzone w systemie informatycznym, czyli bez bezpośredniej wizyty. W przypadku takiej kontroli otrzyma się prośbę o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji.

Niektóre kontrole mogą być realizowane na podstawie wyodrębnionych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli.

W momencie zakończenia kontroli, zostanie sporządzony raport pokontrolny. Jeśli kontrolerzy wykryją nieprawidłowości, otrzyma się oficjalne zalecenia wraz ze wskazanym terminem na ich wypełnienie.

Skip to content