})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W974NWP4');

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej we Wrocławiu jest formą pomocy dla osób bezrobotnych, absolwentów CIS oraz KIS. Dofinansowanie przysługuje także osobom niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Pisanie wniosków do Urzędu Pracy | Dofinansowanie | PUP

Kto może otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności we Wrocławiu?

Dofinansowanie może otrzymać:

 • bezrobotny
 • absolwent CIS
 • absolwent KIS
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej. Jednak nie może to być opiekun osoby niepełnosprawnej pobierający świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać na otwarcie działalności we Wrocławiu?

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Na stronie internetowej Urzędu Pracy we Wrocławiu możemy znaleźć informację, że w 2023 roku maksymalna kwota wynosi 42 745,56 zł. Obecnie jednak Wrocław udziela dotacji na kwotę ok. 35 000,00 zł. Dofinansowanie można wykorzystać na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej we Wrocławiu

Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej we Wrocławiu

Przyznanie dofinansowania jest dokonywane na podstawie umowy zawieranej ze starostą. Umowę podpisuje się w powiatowym urzędzie pracy.
Warto pamiętać, że po podpisaniu umowy przez okres co najmniej 12 miesięcy musisz prowadzić działalność gospodarczą. Nie można jej zatem zamknąć i zawiesić. Co istotne – nie można także podejmować zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej we Wrocławiu

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Właściwym oznacza Twoje miejsce zamieszkania, pobytu lub planowane miejsce prowadzenia działalności.
Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj planowanej działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Wprowadzone zmiany rozporządzenia w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej:

 • zniesienie warunku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy dla ubiegających się środki na podjęcie działalności gospodarczej, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID 19, w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej,
 • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • możliwość kontynuacji umowy w przypadku śmierci osoby, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego.