W momencie korzystania ze wsparcia unijnego, każdy beneficjent ma obowiązek poinformować o tym za pomocą specjalnego oznakowania dokumentów projektowych.

Takie oznaczenie powinno zawierać przede wszystkim znak Funduszy Europejskich, z nazwą programu, z którego realizowany jest Twój projekt unijny oraz znak Unii Europejskiej, z nazwą funduszu, z którego Twój projekt uzyskał dofinansowanie. Poza odpowiednim oznakowaniem należy mieć na uwadze, że jeżeli w ramach projektu kupujemy środki trwałe, np. potrzebne do zbudowania obiektu czy instalacji i zatrudnia się pracowników, w takim wypadku obowiązuje tzw. okres trwałości. Rozumie się to, jako czas, w którym należy zachować efekty projektu. Standardowo wynosi on 5 lat.

Jako odstępstwo od tego traktuje się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których za okres trwałości uznaje się 3 lata. Oblicza się go od daty płatności końcowej wskazanej dotacji.

Jakie wyróżniamy naruszenia zasad trwałości projektu?

Podczas trwania tego okresu, może dojść do naruszeń zasad trwałości. Następuje to w momencie, kiedy podczas trwania tego czasu:

  • zostanie przerwana działalność produkcyjna,
  • podjęta będzie decyzja o przeniesieniu inwestycji poza obszar wsparcia programu,
  • otrzymywane są nienależne korzyści wynikające ze zmiany własności elementu współfinansowanej infrastruktury,
  • zmieni się charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji,

Za naruszenie zasady trwałości uznaje się również, w przypadku inwestycji infrastrukturalnych lub produkcyjnych, przeniesienie działalności produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej w czasie 10 lat od daty płatności końcowej. Zasada ta nie ma zastosowania do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy niezwłocznie  zwrócić środki otrzymane na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi w formie zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.

Skip to content