Zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy w terminie 02-06.10.2023r. o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej!

O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy należące do jednej lub kilku grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby młode w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia)
 • osoby długotrwale bezrobotne – tj. osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych – zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby które posiadają wykształcenie na poziomie: podstawowym, gimnazjalnym, licealnym (liceum ogólnokształcące i profilowane), technicznym (technikum, technikum uzupełniające) lub zawodowym (zasadnicza szkoła zawodowa).
 • osoby z niepełnosprawnością
 • kobiety
 • migranci (w rozumieniu art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Maksymalna kwota dotacji, o którą można wnioskować to do 42 034,56 zł

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu), w Kancelarii Urzędu w godzinach 8.00-15.00, w terminach ogłaszanych na stronie internetowej Urzędu http://warszawa.praca.gov.pl.

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków określa:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba uprawniona zamierza podjąć,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • rodzaj załączników, które należy dołączyć.

Wniosek musi być przygotowany w sposób, który wskazuje na to, że wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części.

Przygotowany Wniosek powinien:

 • być spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca,
 • być mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości.