Możliwość ubiegania się o dotację na otwarcie działalności z Powiatowego Urzędu Pracy może osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Wniosek o dotację, może złożyć zaraz  po rejestracji w urzędzie. Co ciekawe, niektóre Urzędy Pracy umożliwiają złożenie wniosku dopiero po upływie 30 dni od rejestracji, jednak w większości można zarejestrować się nawet dzień przed złożeniem wniosku. W zakresie ubiegania się o dotację, mogą to zrobić:

  • Studenci studiów dziennych
  • Osoby które prowadziły działalność gospodarczą w okresie ostatnich 12 miesięcy (w tym względzie weryfikowane jest, czy wnioskodawca posiadał w tym czasie wpis do CEIDG)
  • Bezrobotni, którzy odmówili bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego
  • Osoby, które w okresie 5 lat otrzymały już dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków publicznych
  • Osoby, które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o dotacje zostały skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Zależnie od tego, jakie będą źródła dofinansowania z Urzędu Pracy, mogą pojawić się dodatkowe kryteria w procesie ubiegania się o dotację. W sytuacji, kiedy są one dofinansowane lub współfinansowane ze środków unijnych, dany nabór wniosków może zostać skierowany do osób w określonym wieku np. do bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, lub do 30 roku życia. Mogą również pojawić się inne grupy preferowane, jak choćby osoby długotrwale bezrobotne, czy osoby z niskim wykształceniem.

Skip to content