Informacja dla osób zamierzających ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

W związku ze zmianą zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dniem 4 czerwca 2022 r. art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji otrzymuje brzmienie:
Starosta z Funduszu Pracy może:


” 2) przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, którzy w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków pozostawali bez zatrudnienia i nie wykonywali innej pracy zarobkowej, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia”.


W stosunku do osób składających wnioski od 4 czerwca 2022r. będą stosowane przepisy cytowane powyżej.
Osoby składające wnioski od 4 czerwca 2022r. będą zobowiązane do złożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymogu ustawowego co do pozostawania bez zatrudnienia i niewykonywania innej pracy zarobkowej w okresie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Zmiana ustawy – Dziennik Ustaw

Skip to content